Verify MD5

File: mozilla-thunderbird-1.5.0.2bg-i686-1gds.tgz