Предупреждение

Всички права запазени.

Автора на тези страници запазва всички права върху съдържанието им. Някои от материалите могат да бъдат с по-освободени, но това трябва да е указано изришно.

Търговски марки

Borland, C++Builder, Delphi, Turbo C, Turbo C++ и Turbo Pascal са търговски марки или регистрирани търговски марки на Borland Software Corporation.

DeviceNet е търговска марка на Open DeviceNet Vendor Association, Inc.

GraphTalk е търговска марка на Computer Siences Corporation

JavaScript е регистрирана търговска марка на Sun Microsystems, Inc.

KDE и The K Desktop Environment са търговски марки на KDE e.V.

Linux е регистрирана търговска марка на Линус Торвалдс.

Microsoft, Visual C++ и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation.

Watcom е търговска марка на Sybase Inc.

Всички други търговски марки са притежание на съответните им собственици.